German / Deutsch Kyurem
English Kyurem
French / Français Kyurem
Japanese / Nihongo キュレム
Japanese / 日本語 Kyurem
Korean / hanguk-eo 큐레무
Korean / 조선말 Kyuremu
Mandarin / Guānhuà 酋雷姆
Mandarin / 官话 酋雷姆

 by Filb.de 

 thx Micha 

 by Filb 

 by Filb 

 by Filb 

 by Filb 

 by Filb 

 by Filb 

 by Filb 

 by Filb  thx Susi 
#646
German / Deutsch Keldeo
English Keldeo
French / Français Keldeo
Japanese / Nihongo ケルディオ
Japanese / 日本語 Keldeo
Korean / hanguk-eo 케르디오
Korean / 조선말 Kereudio
Mandarin / Guānhuà 凱路迪歐
Mandarin / 官话 凯路迪欧

 thx Micha 

 by Filb 

 by Filb 

 by Filb 

 by Filb 
 thx Susi 
#647
German / Deutsch Meloetta
English Meloetta
French / Français Meloetta
Japanese / Nihongo メロエッタ
Japanese / 日本語 Meloetta
Korean / hanguk-eo 메로엣타
Korean / 조선말 Meroetta
Mandarin / Guānhuà 美洛耶塔
Mandarin / 官话 美洛耶塔

 thx Micha 

 thx Micha 

 thx Susi 

 thx Susi 


#648
German / Deutsch Genesect
English Genesect
French / Français Genesect
Japanese / Nihongo ゲノセクト
Japanese / 日本語 Genesect
Korean / hanguk-eo 게노세크트
Korean / 조선말 Genosekeuteu
Mandarin / Guānhuà 蓋諾賽克特
Mandarin / 官话 盖诺赛克特

 by pokecheck.org 

 by pokecheck.org 

 by pokecheck.org 

 by pokecheck.org 

 thx Micha 


 by Filb 

 by pokecheck.org 

 by pokecheck.org 

 by pokecheck.org 

 by pokecheck.org 

 by Filb 

 by Filb 

 thx Susi 
#649